Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Γενικά 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί μια δήλωση με την οποία σας ενημερώνουμε για τις υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας κοινοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω. 

Η «TECHNORARK» (ή εφεξής στο παρόν «επιχείρηση» ή «εμείς») δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα που νομίμως συλλέγει και διατηρεί. 

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία, η οποία μπορεί να σχετιστεί με ένα άτομο (υποκείμενο) και να το ταυτοποιήσει. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η διαφάνεια κι η εχεμύθεια κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία επεξεργαζόμαστε τηρώντας απαρεγκλίτως την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εν γένει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας.

2. Τα δεδομένα που συλλέγουμε 

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από το είδος της υπηρεσίας/σύμβασης της εταιρείας με το υποκείμενο (εσάς δηλαδή) και το σκοπό της και συγκεκριμένα:

 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας δημιουργώντας λογαριασμό, συλλέγουμε και διατηρούμε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που υποβάλλετε εκούσια και ενεργά στη φόρμα που συμπληρώνετε, συμπεριλαμβανομένων και των κωδικών (password) που επιλέγετε. Ενδεικτικώς αναφέρουμε το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.  Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό, για τον οποίον παρασχέθηκαν, ήτοι την ενημέρωση και την επικοινωνία μαζί μας. 
 • Σε περίπτωση που εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας, προκειμένου να έρχεται σε επαφή μαζί σας, να σας ενημερώνει για νέα και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και να σας αποστέλλει προσωποποιημένα μηνύματα, προσαρμοσμένα στις ατομικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. 
 • Σε περίπτωση που επιλέξετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, αφού λάβουμε τα μηνύματά σας και σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διατηρούμε σε ειδικό αρχείο τη συνομιλία μας μαζί σας και τη χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο όταν παραστεί ανάγκη ή ανακύψει οποιαδήποτε διαφωνία ή ασάφεια επ’ αυτής (βλ. και Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών).
 • Σε περίπτωση που επιλέξετε να συμβληθείτε μαζί μας αγοράζοντας κάποιο προϊόν θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε περισσότερα στοιχεία, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της συναφθείσας σύμβασης. Τέτοια στοιχεία αποτελούν οι πληροφορίες πληρωμής, διεύθυνση εργασίας, ενδεχομένως και Α.Φ.Μ. σε περίπτωση που αιτηθείτε έκδοση τιμολογίου. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στην περίπτωση αυτή περιορίζονται σε εκείνα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της πώλησης. Μετά από αυτήν διατηρούνται για χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται κατωτέρω. 
 • Τέλος, είναι δυνατόν να συλλέξουμε προσωπικά σας στοιχεία κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, σχετικά με τις προτιμήσεις σας και τη συχνότητα των επισκέψεών σας, τα οποία χρησιμοποιούμε πάντοτε κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας (αποδοχή cookies),  προκειμένου να σας αποστέλλουμε προσφορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας και να κάνουμε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ευκολότερη και πιο ευχάριστη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας (βλ. και Πολιτική cookies).

3. Σκοπός

Συμμορφούμενοι πλήρως προς την ισχύουσα νομοθεσία και με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες σας φροντίζουμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που νομίμως έχουμε συλλέξει και είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που αναλύονται παρακάτω (αρχή της ελαχιστοποίησης).

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για:

 • Επικοινωνία μαζί σας
 • Εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς που τυχόν συνήφθη
 • Εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί στην επιχείρησή μας (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις, τήρηση καταλόγων διάθεσης προϊόντων)
 • Ανταπόκριση στα αιτήματά σας για αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προσφορών 
 • Προσαρμογή και προσωποποίηση των ενημερωτικών δελτίων στις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε πελάτη μας 

4. Χρονικό διάστημα

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για όσο διάστημα θεωρείται απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός αν εκ του νόμου επιβάλλεται μεγαλύτερος χρόνος διατήρησης, όπως χάριν φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησής μας.

Ειδικότερα, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη ρητή άσκηση του δικαιώματός σας για διαγραφή των δεδομένων σας. Αναλυτικότερα για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος στη λήθη δείτε κατωτέρω. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας και να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά μηνύματα έως τη ρητή προτροπή σας περί του αντιθέτου.

Σε περίπτωση αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής των αξιώσεών μας. Εάν κατά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος έχουν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες, στις οποίες εμπλέκεται τόσο η επιχείρηση όσο και ο πελάτης ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων παρατείνεται ως την οριστική επίλυση αυτών (για παράδειγμα με έκδοση αμετάκλητης απόφασης).

5. Ασφάλεια

Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επιδεικνύουμε την δέουσα προσοχή, προκειμένου να τα διατηρήσουμε ασφαλή και απαραβίαστα από κάθε εξωτερική προσβολή. Τα υψηλού επιπέδου οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει σε συνδυασμό με το πλήρως εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μας εγγυώνται την τήρηση των αρχών της εμπιστευτικότητας, της εχεμύθειας και της διαφάνειας. Ενημερωνόμαστε και προσαρμοζόμαστε συνεχώς με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εγγυόμαστε την μέγιστη δυνατή ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση που παρά την υψηλή προστασία που εξασφαλίζουμε για τα υπό επεξεργασία δεδομένα υπάρξει ένδειξη παραβίασης ή προσβολής αυτών, είτε αυτή προέρχεται από τα όργανα και τους υπαλλήλους μας είτε από εξωτερικούς παράγοντες, η επιχείρησή μας προβαίνει χωρίς καμία καθυστέρηση, στην άμεση ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων και στη γνωστοποίηση της παραβίασης ενώπιον της εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κατόπιν αυτού και σε συνεργασία με την Α.Π.Δ.Π.Χ. η επιχείρηση θέτει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει λάβει, ώστε να εξαλειφθεί η προσβολή και να αποτραπούν, άλλως να μετριαστούν οι συνέπειές της.

6. Προσωπικά δεδομένα αιτούντων εργασία

Όταν υποβάλλετε αίτηση για εργασία στην επιχείρησή μας, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω της διαδικασίας αίτησης, η οποία και αποτελεί τη νομική βάση για τη διατήρηση των δεδομένων αυτών.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να αξιολογήσουμε τη δυνατότητα απασχόλησής σας στην εταιρεία μας. Διατηρούμε αυτά έως ότου αποφασίσουμε αν θα ανταποκριθούμε στην αίτηση. 

Είναι δυνατόν να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επανεξετάσουμε τη δυνατότητα σύμβασής μας μαζί σας, στο μέλλον. Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσετε μπορείτε να μας απευθύνετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων, το οποίο υποχρεούμαστε να σεβαστούμε. 

7. Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Οι υπάλληλοι της εταιρείας μας που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας. Όταν τούτο επιτρέπεται νομίμως και μόνο για προκαθορισμένους σκοπούς, στους οποίους συναινείτε είναι δυνατόν να μεταβιβάσουμε μέρος ή το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή, εξασφαλίζουμε το απόρρητο των δεδομένων σας με συμβάσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, μηχανισμούς ασφαλείας και κάθε άλλο πρόσφορο και ικανό μέτρο. 

Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε ενδέχεται να μεταφερθούν σε:

 • τρίτα μέρη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν η συμμετοχή τους είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συναφθεισών συμβάσεων, όπως για παράδειγμα σε μεταφορικές εταιρείες, λογιστές κ.α.  
 • κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή ή οργανισμό, όταν αυτό συνίσταται σε συμμόρφωση της εταιρείας με τις νόμιμες υποχρεώσεις της (π.χ. φορολογικές αρχές).

Όταν αυτό είναι νομίμως επιτρεπτό, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από προσωπικό που λειτουργεί εκτός του ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς, δεσμευόμενο βέβαια από αυστηρές ρήτρες εχεμύθειας. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια, σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

8. Δικαιώματα υποκειμένων

Η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρέχουν ορισμένα αναφαίρετα δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων, όταν αυτά υφίστανται επεξεργασία από τρίτα πρόσωπα. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε και δημιουργούν αντίστοιχη υποχρέωση στους υπεύθυνους της επεξεργασίας (εν προκειμένω στην επιχείρησή μας) να τα σέβονται και να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα άσκησής τους. Ειδικότερα παρέχεται στα υποκείμενα των δεδομένων να αιτηθούν την άσκηση των εξής δικαιωμάτων τους:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
 • Το δικαίωμα διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών δεδομένων
 • Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην μεταφορά και την επεξεργασία των δεδομένων και περιορισμού αυτής 
 • Το δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης, σε περίπτωση που αυτή αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με χρήση των αντίστοιχων εργαλείων gdpr της ιστοσελίδας μας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμα και προφορικά. 

9. Δικαίωμα καταγγελίας 

Εάν παρά τα υψηλής προστασίας μέτρα που έχουμε λάβει, θεωρήσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν προσβληθεί ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θελήσετε να διαμαρτυρηθείτε για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα παράπονά σας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω. Δεσμευόμαστε να εξετάσουμε αναλυτικά και να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε αμέσως στα αιτήματά σας.

Επιπλέον και παράλληλα προς την αναφορά των παραπόνων σας στην επιχείρησή μας διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν κρίνετε αυτό σκόπιμο και θεωρήσετε ότι υπήρξε παραβίαση στα συλλεγέντα και υπό επεξεργασία δεδομένα σας.

10. Στοιχεία επιχείρησης, υπευθύνου επεξεργασίας και επικοινωνίας 

 • Επωνυμία: PERADZE OTAR του NUGZAR
 • Διακριτικός τίτλος: Technopark
 • Διεύθυνση έδρας: Κωστή Παλαμά 9 Τ.Κ. 11141 Δήμος Αθηναίων Αττικής, Ελλάδα 
 • ΑΦΜ: 139388900
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 216 200 11 12 
 • e-mail: info@bfide.gr


Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ιδιωτικής ζωής 

Η παρούσα ενότητα στόχο έχει να ενημερώσει τους επισκέπτες σχετικά με τον τρόπο που η «TECHNOPARK» χειρίζεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα αντίγραφα της ηλεκτρονικής της επικοινωνίας. 

Η προστασία του απορρήτου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας επιβάλλεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τόσο από το ευρωπαϊκό δίκαιο (Οδηγία 2002/58) όσο και από τους ισχύοντες εθνικούς νόμους που την ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο (ν. 3471/2006) και ισχύουν παράλληλα με τον Κανονισμό 2016/679 (GDPR). 

Η νομοθεσία αυτή στοχεύει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και κάθε άλλης πληροφορίας, που αποστέλλεται ή λαμβάνεται κατά τη διάρκεια μίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας (τηλεφωνικής, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Με την ψήφιση και τη θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) η εξειδικευμένη Οδηγία 2002/58 δεν καταργήθηκε, ούτε αντικαταστάθηκε από αυτόν. Αντιθέτως, τα δύο νομοθετήματα δρουν από κοινού με στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Οι υποχρεώσεις που θέτει η ευρωπαϊκή οδηγία εκτίθενται κατωτέρω και επιβάλλονται παράλληλα με αυτές που θεσπίζει ο Γ.Κ.Π.Δ.Π.Χ. (G.D.P.R.) (βλ. και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Ενδέχεται να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα, που αντλούμε από την επικοινωνία μας, όταν κριθεί απαραίτητο και για προκαθορισμένους σκοπούς. Για λόγους ασφάλειας και απόδειξης των εμπορικών συναλλαγών και για την προστασία τόσο της επιχείρησης όσο και των πελατών μας η οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονική επικοινωνία καταγράφεται, αποθηκεύεται και διατηρείται σε αρχείο για εύλογο χρονικό διάστημα. 

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να παρεμποδίσουμε κατά το δυνατόν την άνευ αδείας πρόσβαση στην καταγεγραμμένη ηλεκτρονική επικοινωνία και να προστατεύσουμε το απόρρητό της, διατηρώντας την ασφαλή. Μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, για συγκεκριμένους λόγους και όταν αυτό είναι εκ του νόμου επιτρεπτό ενδέχεται να μεταβιβασθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους. 

Η επιχείρησή μας μπορεί, ύστερα από ρητή συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας, που νομίμως έχει συλλέξει και διατηρεί, για σκοπούς εμπορικής προώθησης των προϊόντων της, προκειμένου δηλαδή να σας αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα, δελτία και προσφορές. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ενημερώνοντάς μας (έστω και προφορικώς). 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται, ύστερα από ρητή συγκατάθεσή σας (αποδοχή cookies) να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες, σχετικά με τις προτιμήσεις σας, τις ενότητες που επισκέπτεστε, τη συχνότητα και τη διάρκεια της περιήγησής σας. Περισσότερα ως προς τον τρόπο χειρισμού και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα Πολιτική cookies.

Σε περίπτωση που διατηρείτε οποιαδήποτε επιφύλαξη ή απορία σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σας και το απόρρητο της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας παρακαλείστε να μας ενημερώσετε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνετε σχετική γνωστοποίηση ή καταγγελία στις αρμόδιες εθνικές αρχές, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 


Πολιτική Cookies

Cookies ονομάζονται τα μικρά αρχεία, που αποθηκεύονται στη συσκευή των χρηστών διαδικτυακών ιστοσελίδων (Η/Υ, κινητό κ.α.) και τα οποία επιτελώντας το καθένα τη λειτουργία του διευκολύνουν την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Τα αρχεία αυτά δεν ενέχουν κανέναν κίνδυνο για τη συσκευή περιήγησης, ούτε μπορούν να τη βλάψουν ή να τραπούν σε κακόβουλο λογισμικό.

Ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν τα cookies μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 

 • Τα στατιστικά cookies ή cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες της ιστοσελίδας που είναι περισσότερο χρήσιμες ή δημοφιλείς από άλλες και επιτρέπουν στην εταιρεία μας να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Τα cookies αυτά συλλέγουν συγκεντρωτικές και ανώνυμες πληροφορίες που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. 
 • Τα αναγκαία cookies λειτουργίας είναι απαραίτητα για την πλοήγηση του χρήστη στο σύνολο ή μέρος της ιστοσελίδας. Εάν δεν αποδεχθείτε την αποθήκευση αυτής της κατηγορίας cookies στη συσκευή σας ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε μέρος ή το σύνολο της ιστοσελίδας.
 • Τα cookies προτιμήσεων/λειτουργικότητας δημιουργούν μνήμη στη συσκευή που συνδέονται σχετικά με τις προτιμήσεις σας (πχ. μέγεθος γραμματοσειράς, γλώσσα, φωτεινότητα κ.α.), ώστε να μη χρειαστεί να επαναλάβετε τις ίδιες λειτουργικές ρυθμίσεις την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα. 
 • Τα cookies στόχευσης/διαφήμισης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις ενότητες που επισκέπτεστε συχνότερα ή τις αγορές που έχετε κάνει στο παρελθόν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης, την μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας κ.α. 
 • Τα third party cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας από άλλους ιστοτόπους, με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία και επιτρέπει τη διαφήμιση των προϊόντων τους.

  Προκειμένου να εγκατασταθούν τα αρχεία αυτά στη συσκευή σας απαιτείται η ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, η οποία προκύπτει μετά από την ενδελεχή σας πληροφόρηση ως προς αυτά. Σημειώνεται ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε εύκολα και χωρίς καμία επιπλέον προϋπόθεση να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε εύκολα τη συγκατάθεσή σας στη σχετική ακολουθώντας τα βήματα στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας (ανάκληση συγκατάθεσης). Μπορείτε, επίσης να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί η συσκευή σας, ώστε να μην επιτρέπει την αποθήκευση cookies στο λογισμικό της. Ωστόσο, σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε αρκετές ενότητες της ιστοσελίδας.

  Πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση που μέσω των cookies συλλέγονται προσωποποιημένες πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν διατηρείτε όλα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά εκτίθενται ανωτέρω (βλ. πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων). 

* Οποιαδήποτε μεταβολή της παρούσης πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων θα εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς καμία περαιτέρω ενημέρωση εκ μέρους της εταιρείας. Για το λόγο αυτό προτρέπουμε τους αναγνώστες να επισκέπτονται συχνά την παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις επ’ αυτής. Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21/09/2018.