Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδας

Ι. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Με την παρούσα ιστοσελίδα η επιχείρηση μας «TECHNORARK» αποσκοπεί να έρθει σε επαφή μαζί σας, προκειμένου να γνωρίσετε και να ενημερωθείτε για τα υψηλών προδιαγραφών προϊόντα που παρέχουμε και πωλούμε. 

Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα και μετά από ενδελεχή μελέτη των κατωτέρω όρων χρήσεως, συμφωνείτε να ενεργείτε σύμφωνα με αυτούς. Μόνο εφόσον δε διαφωνείτε με κανέναν από τους όρους χρήσης μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρακαλείστε να αποχωρήσετε άμεσα από την ιστοσελίδα και να απέχετε από οποιαδήποτε πράξη αντίκειται στην πολιτική της επιχείρησής μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. 

Ενημερώνουμε τους επισκέπτες ότι οι ακόλουθοι όροι χρήσης, ενδέχεται να αλλάξουν ουσιωδώς, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μόνο με την ανάρτησή τους εδώ. Για το λόγο αυτό συνιστάται η συχνή παρακολούθησή του περιεχομένου τους, ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή ενημέρωση. Η παρούσα δήλωση τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 02.10.2018.

Οι παρόντες όροι χρήσης είναι διαμορφωμένοι και διέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία λαμβανομένων υπόψιν και των συναλλακτικών ηθών. 

Στοιχεία Επιχείρησης 

 • Επωνυμία: «PERADZE OTAR TOY NUGZAR»
 • Διακριτικός τίτλος: «TECHNOPARK»
 • Διεύθυνση έδρας: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, 9 Δήμος Αθηναίων Αττικής 
 • ΑΦΜ: 139388900.
 • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 147074203000
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας:  + 30 216 200 11 12
 • e-mail: info@bfide.gr


Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί περιουσία, κατά την έννοια του άρθρου 17 Σ της επιχείρησης με την επωνυμία «PERADZE OTAR TOY NUGZAR» και προστατεύεται από κάθε προσβολή βάσει της νομοθεσίας για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. 

Ειδικότερα στην άυλη περιουσία της επιχείρησης ανήκουν το σήμα, οι εικόνες, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, το domain name κ.α.. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα αγαθά αυτά έχουν δημιουργηθεί από πρόσωπα άλλα, που δεν ανήκουν στο δυναμικό μας, όπως για παράδειγμα οι φωτογραφίες, το δικαίωμα περιουσιακής εκμετάλλευσης αυτών εξακολουθεί να ανήκει στην επιχείρηση, καθόσον ο δημιουργός νομίμως έχει παραχωρήσει τη χρήση τους σε εμάς. Σημειούται, προς αποφυγήν παρερμηνεύσεων ότι η ανάρτηση των άυλων αυτών αγαθών στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί σιωπηρή συναίνεση της επιχείρησης για περαιτέρω χρήση και εκμετάλλευσή τους από τους επισκέπτες της. 

Οποιαδήποτε, χωρίς προηγούμενη άδεια της επιχείρησης αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή κ.α. του περιεχομένου της ιστοσελίδας συνιστά παράνομη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά, ενώ ενδέχεται να προκαλέσει δυσμενείς νομικές συνέπειες  για τον προσβολέα. Εξαίρεση αυτής της απαγόρευσης αποτελεί  η μερική και αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση αναπαραγωγή τμήματος της ιστοσελίδας με παράλληλη αναφορά της προέλευσής της.

Δικαιώματα χρηστών

Σε περίπτωση παροχής από το χρήστη προσωπικών του δεδομένων, αυτά προστατεύονται από κάθε περαιτέρω χρήση και επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και με τον Κανονισμό 2016/679. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τον Κανονισμό αυτό, ο χρήστης έχει μεταξύ άλλων διοικητικών και δικαστικών μέτρων, τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερα, για τον τρόπο και τη νομιμότητα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων θα βρείτε στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» της ιστοσελίδας μας.

Αποκλεισμός ευθύνης της επιχείρησης

Στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να υπάρξουν σύνδεσμοι και παραπομπές προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, με αποκλειστικά διευκολυντικό σκοπό, χωρίς καμία παρότρυνση εκ μέρους της επιχείρησής μας προς επίσκεψή τους. Σε περίπτωση ελλιπούς, μη διαθέσιμου, λανθασμένου ή παράνομου περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών, η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει. 

Προσπαθούμε να διατηρούμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας έγκυρο και αξιόπιστο. Ωστόσο, σε περίπτωση που παρατηρηθούν σφάλματα ή αοριστίες σε μέρος ή στο σύνολο του περιεχομένου η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τα λάθη αυτά και τις ελλείψεις ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα δύναται να προκύψει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, ακόμα κι αν οφείλεται σε δική της αμέλεια. Η «TECHNOPARK» δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που οδηγούν στη διακοπή της χρήσης της ιστοσελίδας ή στη διαγραφή δεδομένων. Ωστόσο, μεριμνά και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα.
 

Δικαιώματα της επιχείρησης

Η επιχείρηση:

 • δικαιούται ανά πάσα στιγμή να απαγορεύσει στον χρήστη να χρησιμοποιεί και να επισκέπτεται την ιστοσελίδα, εάν ευλόγως θεωρεί ότι η δραστηριότητά του παραβιάζει τους όρους χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. 
 • δύναται να διαγράφει δεδομένα των χρηστών μετά από παρότρυνση της αρχής ή άλλου ενδιαφερόμενου προσώπου, εάν η συλλογή τους παραβιάζει το νόμο ή θίγει έννομα συμφέροντα και δικαιώματα τρίτων. 
 • μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία δέσμευση να τερματίσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό της ολικώς ή μερικώς, καθώς και να τη διακόπτει προσωρινά, προκειμένου να προβεί σε αναβάθμιση ή επικαιροποίησή της.   


Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση χρήσεως διέπεται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί ως αντίθετος προς τον νόμο άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων.ΙΙ. Ηλεκτρονικό Κατάστημα – Δικαιώματα αγοραστή

Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυμάτων. Πρώτιστο μέλημά της είναι να εξασφαλίσει ότι οι συναλλαγές που συνάπτει μαζί σας είναι ασφαλείς, θεμιτές και εντός του νομικού πλαισίου που τίθεται από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους παραγγελίας των προϊόντων μας και τα δικαιώματά σας ως αγοραστών. Η εν λόγω διαδικασία είναι απολύτως σύμφωνη με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας και λαμβάνει ιδιαίτερα υπ’ όψιν την προστασία των καταναλωτών.

Διαδικασία Παραγγελίας

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (στην παρούσα ιστοσελίδα) έχουν αναρτηθεί όλα τα προς πώληση προϊόντα μας. Τα προϊόντα είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες και ξεχωρίζουν με βάση τα διακριτικά τους γνωρίσματα (όνομα, τιμή, φωτογραφία, κωδικός). 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αγοράσετε κάποιο προϊόν παρακαλείστε να συμβουλευθείτε την παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας μας κι έπειτα να προχωρήσετε στην αγορά σας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 • Επιλέγετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε. Βεβαιωθείτε ότι αυτά βρίσκονται σε απόθεμα ελέγχοντας τη διαθεσιμότητά τους, η οποία αναγράφεται δίπλα από την εικόνα του προϊόντος. Σημειώνεται ότι η δήλωση διαθεσιμότητας των προϊόντων σε αυτό το στάδιο της αγοράς δεν είναι δεσμευτική για εμάς, καθώς σε αυτό το στάδιο της παραγγελίας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επεξεργασία του αιτήματός σας.
 • Επιλέγετε το μέγεθος που επιθυμείτε και προστίθετε το προϊόν στο καλάθι αγορών. 
 • Όταν με τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε και είστε έτοιμοι να περάσετε στο επόμενο βήμα, προχωράτε στην επιλογή «ΑΓΟΡΑ» που βρίσκεται στο καλάθι αγορών. 
 • Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας (συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας). 
 • Επιλέγετε έναν από τους περισσότερους δυνατούς τρόπους αποστολής. Για περισσότερα για τους τρόπους αποστολής και την χρηματική τους επιβάρυνση δείτε κατωτέρω. 
 • Επιλέγετε έναν από τους περισσότερους δυνατούς τρόπους πληρωμής (πιστωτική κάρτα, pay pal, αντικαταβολή κ.α.). Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής θα βρείτε κατωτέρω. 
 • Επιλέγετε υποχρεωτικά και συνειδητά το πεδίο περί ενημέρωσης και αποδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, αφού πρώτα τους έχετε διαβάσει προσεκτικά και συμφωνείτε με αυτούς. 
 • Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον σχόλια στην παραγγελία σας. 
 • Αφού βεβαιωθείτε για την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε, ολοκληρώνετε τη διαδικασία επιλέγοντας «Ολοκλήρωση παραγγελίας». 
 • Αναμένετε την αποστολή εκ μέρους μας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συμπληρώσατε, αποδεικτικού της επιτυχούς λήψης της παραγγελίας μηνύματος. Το μήνυμα αυτό είναι αυτοματοποιημένο και δεν αποτελεί επιβεβαιωτικό της σύναψης της σύμβασης αγοράς. Αποτελεί απλώς απόδειξη της παραλαβής του αιτήματός σας. 
 • Μετά από ενδελεχή έλεγχο η επιχείρησή μας βεβαιώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παραγγείλατε.   
  1. Σε θετική περίπτωση θα σας αποστείλουμε επιβεβαιωτικό e-mail με όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Από το χρονικό σημείο αυτό η σύμβαση αγοράς θεωρείται συναφθείσα και εσείς αναμένετε την παραλαβή της παραγγελίας σας όταν παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, το οποίο αναλύεται κατωτέρω. Μετά την κατάρτιση της σύμβασης, η επιχείρηση οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που συνεπάγεται τροποποίηση των όρων της, ιδίως να τροποποιήσει το τίμημα ή να ενημερώσει για μη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος προϊόντος.
  2. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα προϊόντα από αυτά που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, φροντίζουμε να σας ενημερώσουμε αμελλητί σχετικά.

Σημείωση: Σε περίπτωση που επιλέξετε να προβείτε στην παραγγελία σας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί μας, θα πρέπει και σ’ αυτήν την περίπτωση να έχετε ενημερωθεί για τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Επιλέγοντας να παραγγείλετε τα προϊόντα τηλεφωνικώς συναινείτε και σιωπηρά αποδέχεστε αυτούς. 

Τρόπος Πληρωμής

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η παραγγελία σας και πριν την τελική υποβολή της καλείστε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής, ο οποίος ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Οι δυνατοί τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

 • Μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας (Mastercard, visa κ.α.)
 • Μέσω Paypal
 • Mέσω τραπεζικού λογαριασμού 
 • Με αντικαταβολή κατά την παραλαβή της παραγγελίας. Για πληρωμές με αντικαταβολή το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή ύψους 20% επί του συνολικού ποσού για όσες παραγγελίες υπερβαίνουν τα 150€.

Σημειώνεται ότι κατά το τελευταίο στάδιο πριν την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας εμφανίζεται το συνολικώς πληρωτέο ποσόν, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής. Το χρηματικό αυτό ποσό εμφανίζεται με μεγάλα και έντονα (bold) γράμματα, προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις και να μπορεί να διακριθεί από τα επιμέρους χρηματικά ποσά, από τα οποία αποτελείται. Τόσο στην τελική τιμή, όσο και σε όλες τις τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, έχει συμπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. Η αναγραφόμμενη τιμή αντιστοιχεί σε ένα (1) τεμάχιο κάθε προϊόντος. Σημειώνεται, επίσης ότι οι τιμές τω επιμέρους προϊόντων δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία εμφαίνονται μόνο στην τελική τιμή. 

Τρόπος αποστολής και παράδοσης

Κατά τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας σας και πριν την ολοκλήρωσή της απαιτείται να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να σας αποσταλούν τα προϊόντα που πρόκειται να αγοράσετε. Ειδικότερα:

 • Μπορείτε να αιτηθείτε την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση κατοικίας σας ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση παραλαβής επιθυμείτε. Στην περίπτωση αυτή το απαιτούμενο για την παράδοση χρονικό διάστημα ποικίλλει ανάλογα με τη διεύθυνση αποστολής που έχετε δηλώσει. Πιο συγκεκριμένα εάν η δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης βρίσκεται:

  i. εντός Αττικής, το απαιτούμενο για την παράδοση χρονικό διάστημα είναι 1-2 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που η παραγγελία σας θα καταγραφεί και θα επιβεβαιωθεί με την ως άνω δήλωση διαθεσιμότητας των προϊόντων. Εντός Αττικής, τα έξοδα αποστολής είναι 3€ (έως 2kg) επιπλέον της συνολικής τιμής της παραγγελίας σας.

  ii. σε πρωτεύουσα νομού, η παραγγελία σας θα παραδοθεί εντός 2-3 εργάσιμων ημερών από την καταγραφή της. Σ’ αυτήν την περίπτωση, τα έξοδα αποστολής είναι 4€  (έως 2kg) επιπλέον της συνολικής τιμής της παραγγελίας σας.

  iii. σε άλλη περιοχή, η παραγγελία σας θα παραδοθεί εντός 2-3 εργάσιμων ημερών από την καταγραφή της. Σ’ αυτήν την περίπτωση, τα έξοδα αποστολής είναι 4€  (έως 2kg) επιπλέον της συνολικής τιμής της παραγγελίας σας.

  iv. Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες στην πρόσβαση για την παράδοση της παραγγελίας (πχ απομακρυσμένες περιοχές). Στην περίπτωση αυτή και ύστερα από έγκαιρη ενημέρωσή σας  η αποστολή ενδέχεται να γίνει στο κοντινότερο στην κατοικία σας ταχυδρομείο, απ’ όπου θα πρέπει να παραλάβετε εσείς οι ίδιοι τα προϊόντα, αυτοπροσώπως.

 • Μπορείτε να επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα από το κατάστημά μας στην ως άνω διεύθυνση της επιχείρησής μας. Σε αυτήν την περίπτωση δε θα επιβαρυνθείτε με έξοδα αποστολής. 

Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση των προϊόντων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από το χρόνο σύναψης της σύμβασης, όπως αυτός αναφέρεται στο επιβεβαιωτικό e-mail. 

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς με την παράδοση των προϊόντων έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα στοιχεία της παραγγελίας σας και μπορείτε να ελέγχετε την πορεία της (track number). 

Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που εκφεύγουν του ελέγχου της. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δεν ευθύνεται για αιτίες καθυστέρησης παράδοσης που οφείλονται σε καθυστερήσεις σε τελωνεία, ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων κλπ. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων αυτών η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας αναστέλλεται. 

Σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με την αργοπορία της αποστολής της παραγγελίας σας και τους λόγους αυτής.


Συλλεγέντα προσωπικά δεδομένα 

Μετά τη σύναψη, ακόμα  και μετά την ολοκλήρωση της σύμβαση αγοράς, ενδέχεται να διατηρήσουμε τη σύμβαση σε αρχείο για εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποδεικνύουμε οπόταν απαιτείται τις εμπορικές μας συναλλαγές. 

Τα προσωπικά δεδομένα που αντλούνται από τις αρχειοθετημένες συμβάσεις, αλλά και όσα προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε για την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας, συλλέγονται και επεξεργάζονται νομίμως (βλ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει εκ του νόμου αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς εντός προκαθορισμένου εκ του νόμου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης αγοράς, δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών που αγόρασε. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα αυτό ο καταναλωτής απαιτείται να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει στην κατοχή του, στην ίδια κατάσταση, όπως τα παρέλαβε και να αξιώσει την επιστροφή των χρημάτων, με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή.

Ο καταναλωτής δικαιούται να αξιώσει την επιστροφή του συνολικού ποσού που χρεώθηκε, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων παράδοσης, με τα οποία επιβαρύνθηκε. Κατ’ εξαίρεση δεν δικαιούται να αξιώσει την επιστροφή πρόσθετων δαπανών παράδοσης, αν είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης, που προσφέρουμε. 

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να παρακρατήσουμε την επιστροφή του τιμήματος, έως ότου επιστραφούν τα προϊόντα ή παρασχεθούν από τον καταναλωτή αποδείξεις περί αποστολής των τελευταίων προς εμάς. 

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος της επιστροφής των προϊόντων, ήτοι με το κόστος αποστολής τους, ύψους 6€. 

Κατά την επιστροφή των προϊόντων, τα τελευταία απαιτείται να συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα με τα οποία παραδόθηκε το προϊόν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο).

Τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες εσώρουχα και μαγιό, δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής. 

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που παρέλαβε, η οποία προκλήθηκε από τον ίδιο. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για μείωση της αξίας των αγαθών, η οποία προέκυψε ως αναγκαίο αποτέλεσμα για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών κατά την παραλαβή τους. Ευθύνεται ακόμα,  για κάθε ελλιπή ή ψευδή πληροφορία που παρέχει στην επιχείρηση και η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί με σαφή και ρητή δήλωση, με  την οποία κοινοποιείται η απόφασή αυτή (αποστολή e-mail, τηλεφωνικώς καθημερινά από τις 10.00 έως τις 18.00). Δύναται επίσης να κοινοποιηθεί στην επιχείρηση η απόφαση για υπαναχώρηση με τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου υπαναχώρησης

Δικαίωμα αλλαγής των προϊόντων

Παράλληλα προς το δικαίωμα υπαναχώρησης διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που περιήλθε στην κατοχή σας και να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο μέγεθος ή άλλο προϊόν. 

Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε με το ποσό των 3€ κατά την αποστολή του νέου προϊόντος. Η επιστροφή προς την επιχείρηση δεν χρεώνεται, εκτός αν επιλέξετε να επιστρέψετε το δέμα σας με μεταφορική εταιρία άλλη από την συνεργαζόμενη με εμάς.

Η διαδικασία της επιστροφής είναι απλή και γίνεται πάντα κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 30 216 8097191, καθημερινά από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00. Αφού επικοινωνήσετε μαζί μας και μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να αλλάξετε το προϊόν, το αποστέλλετε σε εμάς μέσω ταχυδρομείου, ΕΛΤΑ Courier χωρίς κανένα κόστος μεταφοράς. Αφού παραλάβουμε το προϊόν και ελέγξουμε αν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, σας αποστέλλουμε το προς αντικατάσταση προϊόν. Εσείς επιβαρύνεστε με το κόστος της νέας αποστολής ύψους  3€,  ποσό το οποίο πληρώνετε στην ΕΛΤΑ Courier, όταν σας αποσταλεί εκ νέου η παραγγελία σας.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το νέο προϊόν που επιλέγετε έχει χαμηλότερη τιμή από αυτό που επιστρέφετε, δικαιούστε εκπτωτικό κουπόνι, αξίας ίσης με τη διαφορά που προκύπτει. Επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή. 


Δικαίωμα στην άρνηση παραλαβής της παραγγελίας 

Σε περίπτωση που κατά την αποστολή της παραγγελίας σας αρνηθείτε να την παραλάβετε, επιβαρύνεστε εξολοκλήρου με τα μεταφορικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται στα 6 € +ΦΠΑ, ήτοι 3€+ΦΠΑ ευρώ για την αποστολή της παραγγελίας από την εμάς και 3€+ΦΠΑ για την επιστροφή της.


Δικαίωμα επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων (Νόμιμη Εγγύηση)

Στις περιπτώσεις πώλησης και παράδοσης προϊόντων μειωμένης ή ελαττωματικής ποιότητας, προϊόντων άλλων από τα συμφωνηθέντα, κατεστραμμένων κατά την μεταφορά ή ελλείψει συνομολογημένης ιδιότητας, αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης, το κόστος επιστροφής, καθώς επίσης και τα έξοδα επαναποστολής.

Στην περίπτωση αυτή διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε την αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων με άλλα, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο (πχ μη διαθέσιμα προϊόντα) ή απαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες εκ μέρους μας. Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση κατά τους ανωτέρω όρους. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που η κατάσταση του προϊόντος χειροτέρευσε μέχρι την επιστροφή του εξαιτίας του ελαττώματος, ο καταναλωτής δικαιούται ακόμα να υπαναχωρήσει. Τέλος, μπορείτε να αιτηθείτε τη μείωση του τιμήματος και τη μερική επιστροφή χρημάτων. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ενδέχεται να δημιουργείται αξίωση αποζημίωσης του καταναλωτή. 

Εάν αγοράσατε περισσότερα προϊόντα και μόνο μερικά από αυτά είναι ελαττωματικά, τότε τα περιγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο δικαιώματα μπορείτε να ασκήσετε μόνο επί των ελαττωματικών προϊόντων. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό θα πρέπει να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@bfide.gr τις φωτογραφίες του προϊόντος. Εάν μας αποστείλετε το προϊόν χωρίς να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία επιβαρύνεστε εξ’ ολοκλήρου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και η επιχείρηση δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του.

Τα δικαιώματα του καταναλωτή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή ελλείψει συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την παράδοση των προϊόντων στον καταναλωτή. 

Τυχόν παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας θεωρείται άκυρη. 


Δικαίωμα καταγγελίας

Η επιχείρησή μας σέβεται τα δικαιώματα και την προσωπικότητα των καταναλωτών και προσπαθεί να είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις νομικές της υποχρεώσεις και να απέχει από κάθε αθέμιτη ή παραπλανητική πρακτική, η οποία ενδέχεται να θίξει το καταναλωτικό κοινό. Ωστόσο, σε περίπτωση που θελήσετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή να διατυπώσετε κάποια παρατήρηση παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεσμευόμαστε να λάβουμε υπ’ όψιν μας τις παρατηρήσεις σας και να προσπαθήσουμε να ανταποκριθουμε στα αιτήματά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση με την ηλεκτρονική πώληση των προϊόντων μας υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσής της, μέσω των καταχωρισμένων φορέων ΕΕΔ στο ειδικό μητρώο. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να έρθει η επιχείρηση σε επαφή με τους καταναλωτές και να βρεθεί μία συμβιβαστική και φιλική λύση στην ανακύπτουσα διαφορά. 

Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο μπορείτε να υποβάλετε αναφορά ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή επιλέγοντας έναν από τους εξής τρόπους:

 • Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Αρχής
 • Αποστολή μέσω ταχυδρομείου 
 • Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας- fax 
 • Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia@synigoroskatanaloti.gr)

Το προς συμπλήρωση έντυπο για την υποβολή της καταγγελίας σας θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/complaint-template.pdf . 

Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε την αναφορά σας ηλεκτρονικά  (μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου: https://www.eccgreece.gr/el/european-consumer-centres-network-el/jurisdiction-and-procedure-greek-european-consumer-centre_el/) στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή. 

*Περισσότερα για το δικαίωμα υποβολής αναφοράς σε φορέα ΕΕΔ, αλλά και εν γένει για τα δικαιώματά σας ως καταναλωτών μπορείτε να διαβάσετε στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο  (http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/PD10-2017.pdf).